Statut

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 93)

§ 1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej „Zakładem”, działa na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z poźn. zm.1), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Do kompetencji Prezesa Zakładu należą sprawy określone w art. 73 ust. 3 ustawy.
 2. Prezes Zakładu może upoważnić:
  1. pracowników Zakładu i inne osoby do reprezentowania Zakładu w określonym przez niego zakresie, z prawem udzielenia dalszych pełnomocnictw;
  2. pracowników Zakładu do wydawania decyzji w określonych przez niego sprawach.
 3. Prezes Zakładu:
  1. wydaje akty wewnętrzne;
  2. nadaje Zakładowi regulamin organizacyjny.
 4. Prezes Zakładu realizuje zadania należące do zakresu jego działania za pomocą:
  1. komórek organizacyjnych Centrali Zakładu;
  2. terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu.

§ 3.

 1. Do kompetencji Zarządu Zakładu należą sprawy określone w art. 74 ust. 2 i 3 ustawy. 
 2. Zarząd Zakładu realizuje zadania należące do zakresu jego działania za pomocą:
  1. komórek organizacyjnych Centrali Zakładu;
  2. terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu.
 3. Obsługę techniczno-organizacyjną prac Zarządu Zakładu wykonuje Gabinet Prezesa.

§ 4.

 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej Zakładu należą sprawy określone w art. 75 ust. 2 ustawy.
 2. Obsługę techniczno-organizacyjną prac Rady Nadzorczej Zakładu wykonuje Biuro Rady Nadzorczej.

§ 5.

 1. W skład Centrali Zakładu wchodzą:
  1. Gabinet Prezesa;
  2. Departament Administracyjny;
  3. Departament Aplikacji Autorskich;
  4. Departament Audytu;
  5. Departament Eksploatacji Aplikacji;
  6. Departament Eksploatacji Infrastruktury Informatycznej;
  7. Departament Finansów Funduszy;
  8. Departament Finansów Zakładu;
  9. Departament Kontroli Płatników Składek;
  10. Departament Kontroli Wewnętrznej;
  11. Departament Kontrolingu;
  12. Departament Legislacyjno-Prawny;
  13. Departament Obsługi Klientów;
  14. Departament Orzecznictwa Lekarskiego;
  15. Departament Prewencji i Rehabilitacji;
  16. Departament Realizacji Dochodów;
  17. Departament Rent Zagranicznych;
  18. Departament Rozwoju Usług IT;
  19. Departament Spraw Pracowniczych;
  20. Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych;
  21. Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych;
  22. Departament Ubezpieczeń i Składek;
  23. Departament Współpracy Międzynarodowej;
  24. Departament Zamówień Publicznych;
  25. Departament Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
  26. Departament Zarządzania Nieruchomościami;
  27. Departament Zarządzania Systemami Informatycznymi;
  28. Departament Zarządzania Usługami;
  29. Departament Zasiłków;
  30. Biuro Poligrafii;
  31. Biuro Rady Nadzorczej.

§ 6.

 1. Zakres rzeczowy działania Centrali Zakładu obejmuje w szczególności:
  1. dysponowanie Funduszem Ubezpieczeń Społecznych, Funduszem Emerytur Pomostowych, Funduszem Rezerwy Demograficznej i Funduszem Alimentacyjnym w stanie likwidacji;
  2. prowadzenie rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zgodnie z przepisami ustawy;
  3. prowadzenie kont ubezpieczonych i płatników składek;
  4. prowadzenie rejestrów ubezpieczonych, płatników składek, członków otwartych funduszy emerytalnych oraz rejestru uprawnionych do świadczeń zdrowotnych;
  5. zarządzanie finansami Zakładu;
  6. dysponowanie majątkiem Zakładu;
  7. opracowywanie projektów krótko- i długoterminowych planów działalności Zakładu;
  8. opracowywanie analiz i prognoz z zakresu działalności Zakładu;
  9. gromadzenie i analizę danych statystycznych oraz prowadzenie badań statystycznych z zakresu ubezpieczeń społecznych;
  10. realizację polityki kadrowej, szkoleniowej, wydawniczej, informacyjnej, promocyjnej i doradczej Zakładu;
  11. prowadzenie polityki prewencyjnej i rehabilitacji w zakresie ubezpieczeń społecznych;
  12. opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz opracowywanie aktów wewnętrznych;
  13. współpracę z organami administracji rządowej, instytucjami zagranicznymi oraz organizacjami międzynarodowymi i krajowymi w zakresie ubezpieczeń społecznych;
  14. zapewnienie realizacji zadań wynikających z umów międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych oraz obsługi świadczeń realizowanych na podstawie tych umów i porozumień.

§ 7.

Szczegółową organizację Centrali Zakładu oraz zakres zadań jej komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny Zakładu.

§ 8.

 1. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Zakładu są oddziały oraz podlegające im inspektoraty i biura terenowe.
 2. Odziałem Zakładu kieruje dyrektor, a inspektoratem i biurem terenowym — kierownik, odpowiednio: inspektoratu albo biura terenowego.

§ 9.

Szczegółową organizację terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu określa regulamin organizacyjny Zakładu.

§ 10.

 1. Zakres rzeczowy działania terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu obejmuje w szczególności:
  1. stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych;
  2. ustalanie uprawnień do świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń zleconych Zakładowi;
  3. wypłatę świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty;
  4. dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;
  5. dochodzenie należnych składek i opłat;
  6. orzecznictwo lekarskie na potrzeby ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
  7. realizację umów i porozumień międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych;
  8. wprowadzanie danych do systemu informatycznego;
  9. przetwarzanie danych na potrzeby działalności Zakładu;
  10. szkolenie pracowników i klientów.
 2. Szczegółowy zakres rzeczowy działania terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu określa Prezes Zakładu w aktach wewnętrznych.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1690 oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725.