Ścieżka nawigacji

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna jest to informacja o sprawach publicznych. Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w BIP, mogą być udostępnione na wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: informacja.publiczna@zus.pl
  • listownie na adres: 01-748 Warszawa ul. Szamocka 3,5
  • za pomocą platformy e-PUAP

Ważne: Skrzynka mailowa informacja.publiczna@zus.pl  służy wyłącznie do składania wniosków dotyczących udostępnienia informacji publicznej.

Natomiast  wszelkie zapytania w sprawach indywidualnych  bądź dotyczące  spraw, które nie dotyczą informacji o sprawach publicznych  należy kierować na adres wybranej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub na skrzynkę: COT@zus.pl

Przekazujemy do wykorzystania wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej:

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji publicznej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429)

  1. Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) https://bip.zus.pl/
  2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP może być udostępniona na wniosek zainteresowanego.

Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacja nie może być udostępniona w wyznaczonym terminie, wnioskodawca zostaje poinformowany w tym terminie o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Odmowa udostępnienia informacji może nastąpić ze względu na jej niejawność oraz ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji. Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Opłaty

W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
W takiej sytuacji w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje powiadomienie o konieczności wniesienia opłaty w związku z udostępnieniem informacji publicznej.

Utworzył/Odpowiada: DLP - 27.08.2018, godz. 12:58

Udostępnił: Anna Borowska - DLP - 27.08.2018, godz. 12:58