Ścieżka nawigacji

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) w sprawie przetwarzania danych osobowych w ZUS

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) w sprawie przetwarzania danych osobowych w ZUS

 • Nie.

 • Tak, jeżeli chcesz uzyskać od nas informacje zapisane na swoim koncie w ZUS. Musimy jako administrator danych zweryfikować Twoją tożsamość, aby upewnić się, że przekażemy je osobie uprawnionej. W ten sposób chronimy Twoje dane.

  Nie, jeżeli chcesz uzyskać informacje ogólne, np. na temat przepisów, wymaganych dokumentów w sprawie itp.

 • Nie.

 • Nie.

  To nie jest relacja administrator – podmiot przetwarzający (o której mówi art. 28 RODO). Dane udostępnia sobie dwóch odrębnych i niezależnych administratorów. Płatnik składek przekazuje dane osobowe do ZUS, aby mógł wypełnić swój obowiązek prawny (a więc w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 • Nie.

 • Nie.

 • Nie.

  Obowiązek podania danych pracownika i zgłoszenia do ZUS reguluje ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Przetwarzanie danych osobowych osób ubezpieczonych odbywa się na podstawie przesłanek określonych w RODO:

  • art. 6 ust. 1

  lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na płatniku składek, jako administratorze,

  lit. e – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

  • art. 9 ust. 2 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.
 • Tak.

  Przepisy prawa wymagają, aby podać te dane w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych (art. 36 ust. 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

  Są to więc dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze. Przetwarzamy je zatem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 • Tak, jeżeli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu.

  Przepisy prawa wymagają, aby podać te dane w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych (art. 36 ust. 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

  Są to więc dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze. Przetwarzamy je zatem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 • Nie.

  Podstawą przetwarzania danych w pełnomocnictwie jest art. 6 ust. 1 RODO:

  • lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),

  lub

  • lit. f – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które realizuje administrator lub strona trzecia, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędne wobec tych interesów są interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy są to dane dziecka.
 • Administratorem danych członków rodziny zgłoszonych do nas jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 • Zgłoszenie możesz przekazać na formularzu ZUS RODO (plik pdf 199kb).

dane

Utworzył/odpowiada: IODO, 30.07.2018, godz. 16:00
​​​​​​​Publikator: Anna Borowska GPR, 30.07.2018, godz. 16:00