Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  20 maja 2019  13:28

 • Tytuł postępowania

  Wykonywanie serwisu, konserwacji, napraw i utrzymanie pogotowia awaryjnego dla systemów i instalacji ppoż. oraz rewizja podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach ZUS O/Szczecin i podległych jednostkach terenowych.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Szczecinie

 • Adres zamawiającego

  ul. Jana Matejki 22
  70-530 Szczecin

 • Województwo

  zachodniopomorskie

 • Numer postępowania

  271/PN/U/7/ZAP/2019

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  31625200-5 Systemy przeciwpożarowe
  44482200-4 Hydranty gaśnicze
  50413200-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego
  35111300-8 Gaśnice

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w kancelarii w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22, piętro I lub w pok. 230, piętro III.

 • Termin składania ofert

  28 maja 2019  13:30

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Publiczne otwarcie ofert nastąpi 28.05.2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego w
  Szczecinie ul. Matejki 22, piętro III, pok. 230.

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 maja 2019  10:40

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 czerwca 2019  09:47

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 lipca 2019  13:38