Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  31 maja 2019  14:10

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy inne

 • Tytuł postępowania

  Dzierżawa Central Telefonicznych dla obiektów Oddziału ZUS w Szczecinie, w podziale na części:
  • Część 1 - Dzierżawa Centrali Telefonicznej dla Oddziału ZUS w Szczecinie przy ul. J. Matejki 22
  • Część 2 - Dzierżawa Central Telefonicznych dla obiektów Oddziału ZUS w Szczecinie w Świnoujściu, Stargardzie, Gryficach i Pyrzycach.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Szczecinie

 • Adres zamawiającego

  ul. Jana Matejki 22
  70-530 Szczecin

 • Województwo

  zachodniopomorskie

 • Numer postępowania

  271/PN/D/8/ZAP/2019

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  32551200-2 – centrale telefoniczne
  32550000-3 - sprzęt telefoniczny

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w kancelarii w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22, piętro I lub w pok. 230, piętro III.

 • Termin składania ofert

  11 czerwca 2019  13:30

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22, piętro III, pok. 230.

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 czerwca 2019  12:27

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 czerwca 2019  14:48

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 czerwca 2019  14:30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 lipca 2019  13:37

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 sierpnia 2019  10:19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 września 2019  13:32

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 listopada 2019  08:51