Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  8 sierpnia 2019  10:19

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy samochodów, maszyn i urządzeń

 • Tytuł postępowania

  Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych, wyprodukowanych w 2019 r. samochodów
  dla II Oddziału ZUS w Poznaniu w podziale na dwie części:
  Część nr 1 – zakup samochodu osobowego,
  Część nr 2 – zakup samochodu osobowo-ciężarowego 5+1.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS II Oddział w Poznaniu

 • Adres zamawiającego

  ul. Starołęcka 31
  61-361 Poznań
  T: +48 61 874 54 00
  E: +48 61 877 28 50

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  540000/271/3/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Główny : 34000000-7 – sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

  Część nr 1:
  34110000-1 – samochody osobowe

  Część nr 2;
  34115200-8 – pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób
  34136000-9 – samochody półciężarowe

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31, budynek A, piętro I, pok.102 - sekretariat

 • Termin składania ofert

  23 sierpnia 2019  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  Osoba wyznaczona do kontaktów z Wykonawcami:
  Marek Żurek
  e-mail: marek.zurek@zus.pl
  T: +48 61 874 53 00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 sierpnia 2019  11:38

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 sierpnia 2019  13:45