Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  13 sierpnia 2019  08:12

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy mebli

 • Tytuł postępowania

  Zakup wyposażenia do SOK w Inspektoracie ZUS w Zamościu.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Biłgoraju

 • Adres zamawiającego

  ul. Kościuszki 103,
  23-400 Biłgoraj

 • Województwo

  lubelskie

 • Numer postępowania

  030000/271/5/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  1) 39130000-2 Meble biurowe
  2) 39134000-0 Meble komputerowe
  3) 39151300-8 Meble modułowe
  4) 39161000-8 Meble przedszkolne
  5) 39112000-0 Krzesła
  6) 39113100-8 Fotele
  7) 44112300-1 Przegrody

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Oddział ZUS w Biłgoraju, ul. Kościuszki 103, 23-400 Biłgoraj na sali obsługi klienta, stanowisko „INFORMACJA OGÓLNA - dziennik podawczy”.

 • Termin składania ofert

  22 sierpnia 2019  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie przewiduje się zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie przewiduje się zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  1. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:
  1) otwarcie ofert nastąpi w dniu: 22.08.2019 r. o godz. 9:30;
  2) miejsce otwarcia: siedziba Zamawiającego, Biłgoraj, ul. T. Kościuszki 103 - sala szkoleniowa (nr 406 ) lub pokój nr 214.

  2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie ogólnym nie mającym charakteru oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego (wyjaśnianie siwz) w rozumieniu art. 38 ust.1 upzp:
  1) Monika Bednarz – Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych tel. (84) 688 12 12, Biłgoraj, ul. Kościuszki 103;
  2) Sabina Nizio – Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych tel. (84) 688 12 11, Biłgoraj, ul. Kościuszki 103.
  3. Osoby o których mowa w pkt 2 udzielają informacji w godz. 8:00 do 14:00 w dni robocze z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 sierpnia 2019  12:33

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 września 2019  08:25

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 października 2019  12:59