Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  2 września 2019  14:00

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Dostosowanie SOK do standardów ZUS oraz wymiana terakoty na korytarzu w I/ZUS w Tomaszowie Lubelskim

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Biłgoraju

 • Adres zamawiającego

  ul. Kościuszki 103,
  23-400 Biłgoraj

 • Województwo

  lubelskie

 • Numer postępowania

  030000/271/6/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostosowaniu sali obsługi klientów (SOK) do standardów ZUS oraz wymiana terakoty na korytarzu w I/ZUS w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Jana Pawła II 6.
  2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 36 ust. 2 pkt 1) upzp wg poniższego rozwiązania:
  1) Część I – Dostosowanie SOK w I/ZUS w Tomaszowie Lubelskim do standardów ZUS;
  2) Część II - Wymiana terakoty na korytarzu w I/ZUS w Tomaszowie Lubelskim.
  3. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV (w rozumieniu art. 30 ust. 7 upzp):

  1) w zakresie części I:
  a) 45 43 11 00-8 - Kładzenie terakoty,
  b) 45 43 21 30-4 - Pokrywanie podłóg,
  c) 45 44 10 00-0 - Roboty szklarskie,
  d) 45 42 11 31-1 - Instalowanie drzwi,
  e) 45 42 11 46-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych,
  f) 45 41 00 00-4 - Tynkowanie,
  g) 45 44 21 80-2 - Powtórne malowanie,
  h) 45 42 11 41-4 - Instalowanie przegród,
  i) 45 22 32 10-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali,
  j) 45 22 33 00-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów,
  k) 45 00 00 00-7 - Roboty budowlane,
  l) 45 31 11 00-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
  m) 45 31 12 00-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
  n) 45 31 60 00-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych,
  o) 45 31 73 00-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych,
  p) 45 33 12 10-1 - Instalowanie wentylacji,
  q) 45 33 12 20-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych,
  r) 45 33 22 00-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne,
  s) 45 33 24 00-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych,
  t) 45 32 10 00-3 - Izolacja cieplna,
  u) 45 43 10 00-7 - Kładzenie płytek;

  2) w zakresie części II:
  a) 45 43 10 00-7 - Kładzenie płytek

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kurierem w siedzibie Zamawiającego tj. Oddział ZUS w Biłgoraju, ul. Kościuszki 103, 23-400 Biłgoraj na sali obsługi klienta, stanowisko INFORMACJA OGÓLNA - dziennik podawczy

 • Termin składania ofert

  17 września 2019  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie przewiduje się zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie przewiduje się zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  1. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:
  1) otwarcie ofert nastąpi w dniu: 17.09.2019 r. o godz. 9:30;
  2) miejsce otwarcia: siedziba Zamawiającego, Biłgoraj, ul. T. Kościuszki 103 - sala szkoleniowa (nr 406 ) lub pokój nr 214.

  2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie ogólnym nie mającym charakteru oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego (wyjaśnianie siwz) w rozumieniu art. 38 ust.1 upzp:
  1) Monika Bednarz – Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych tel. (84) 688 12 12, Biłgoraj, ul. Kościuszki 103;
  2) Sabina Nizio – Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych tel. (84) 688 12 11, Biłgoraj, ul. Kościuszki 103.

  3. Osoby o których mowa w ust. 2 udzielają informacji w godz. 8:00 do 14:00 w dni robocze z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 września 2019  11:35

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 października 2019  13:46

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 listopada 2019  11:38

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 listopada 2019  12:16

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 grudnia 2019  13:29