Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  20 sierpnia 2019  15:00

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Przebudowa przyległego do Sali Obsługi Klienta korytarza w budynku ZUS O/Wrocław przy ul. Pretficza 11

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział we Wrocławiu

 • Adres zamawiającego

  ul. B. Pretficza 11
  50-930 Wrocław

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  470000/271/13/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
  45410000-4 Tynkowanie
  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
  45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien
  45442100-8 Roboty malarskie
  45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
  45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  osobiście: w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Pretficza 11,

  stanowisko „informacja ogólna”/”dziennik podawczy” przed wejściem do Sali Obsługi Klientów 60 (wejście „C” od ul. Pretficza)

  lub

  stanowisko „informacja ogólna”/”dziennik podawczy” przed wejściem do Sali Obsługi Klientów 80 (wejście „A” od ul. Energetycznej)

  lub przesłać na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu,
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pok. 435
  ul. Pretficza 11, 50-930 Wrocław.

 • Termin składania ofert

  5 września 2019  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 uPzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 września 2019  08:45