Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  23 sierpnia 2019  10:30

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy samochodów, maszyn i urządzeń

 • Tytuł postępowania

  Zakup samochodów dla Oddziału ZUS w Bydgoszczy

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Bydgoszczy

 • Adres zamawiającego

  ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz

 • Województwo

  kujawsko-pomorskie

 • Numer postępowania

  040000/271/VI/2019/ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Część I zamówienia - 34110000-1 samochody osobowe,
  Część II zamówienia - 34136000-9 samochody półciężarowe

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ZUS Oddział w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33,
  sala nr 24 Dziennik Podawczy (parter budynku)

 • Termin składania ofert

  6 września 2019  10:30

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  NIE DOTYCZY

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  NIE DOTYCZY

 • Dodatkowe informacje

  Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami zostają wyznaczeni:
  1) w sprawach przedmiotu zamówienia – Violetta Czerwińska, Starszy inspektor Wydziału
  Administracyjno-Gospodarczego, w dni robocze w godz. 7.00-15.00 tel. 52 3418266,
  2) w sprawach formalno-prawnych – Andrzej Ścibiorski Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, w dni robocze w godz. 7.00-15.00 tel. 52 3418308.
  Wymienione osoby nie są upoważnione do udzielania Wykonawcom ustnych informacji
  w zakresie wyjaśnienia treści istotnych warunków zamówienia. Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 sierpnia 2019  09:15

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 września 2019  14:50

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 września 2019  14:26

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 września 2019  12:23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 października 2019  09:46

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  31 października 2019  10:41

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 listopada 2019  15:13

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 listopada 2019  10:10