Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  2 września 2019  11:00

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Malowanie pomieszczeń budynku Inspektoratu ZUS w Lesznie, al. Krasińskiego 36” oraz „Remont pokrycia dachowego budynku Inspektoratu ZUS w Lesznie, al. Krasińskiego 36”.
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, wyłącznie w zakresie części zamówienia, wyodrębnionych jako:
  1. „Część 1” zamówienia - wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Malowanie pomieszczeń budynku Inspektoratu ZUS w Lesznie, al. Krasińskiego 36”,
  2. „Część 2” zamówienia - wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Remont pokrycia dachowego budynku Inspektoratu ZUS w Lesznie, al. Krasińskiego 36”.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
  ul. Wysocka 1b
  63-400 Ostrów Wielkopolski

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  260000/271/19/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  1. Główny kod CPV: 45000000-7 - roboty budowlane.
  2. Dodatkowe kody CPV:
  45111300-1 - roboty rozbiórkowe,
  45261900-3 - naprawa i konserwacja dachów,
  45312310-3 - ochrona odgromowa,
  45410000-4 - tynkowanie,
  45442100-8 - roboty malarskie.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1b, pok. 443.

 • Termin składania ofert

  17 września 2019  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
  1. Waldemar Skrzypczak, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1b, pok. 005, tel. +48 627357333,
  2. Wojciech Koźmiński, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1b, pok. 443, tel. +48 627357286.

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 września 2019  14:50

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 października 2019  10:00

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 października 2019  10:10