Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  16 października 2019  13:00

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  Obsługa recepcji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu - Centrum Szkolenia w Zakopanem

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Nowym Sączu

 • Adres zamawiającego

  ul. Sienkiewicza 77 , 33-300 Nowy Sącz

 • Województwo

  małopolskie

 • Numer postępowania

  220000/271/9-1/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  79992000-4 usługi recepcyjne

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Nowym Sączu
  ul. Sienkiewicza 77
  33-300 Nowy Sącz
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych

 • Termin składania ofert

  22 listopada 2019  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Nie dotyczy

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 listopada 2019  13:51

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 grudnia 2019  12:20

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 grudnia 2019  08:05