Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  29 października 2019  12:48

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy samochodów, maszyn i urządzeń

 • Tytuł postępowania

  Zakup wraz z dostawą samochodu bus 8+1 na potrzeby Oddziału w Pile

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Pile

 • Adres zamawiającego

  ul. Dr. Drygasa 7, 64 - 920 Piła

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  270000/271/11/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  34100000-8 Pojazdy silnikowe

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Siedziba Oddziału ZUS w Pile, ul. Dr. Drygasa 7, budynek A, pokój 318 – w terminie do dnia 7 listopada 2019 r. do godz. 12:00.

 • Termin składania ofert

  7 listopada 2019  12:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 1 samochodu bus 8+1.

  Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem:
  34100000-8 Pojazdy silnikowe

  Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

  Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we Wzorze umowy.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 października 2019  10:23

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 listopada 2019  13:57

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 listopada 2019  09:20

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 grudnia 2019  13:40