W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 31.12.2020 r.)

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  8 listopada 2019  14:00

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Modernizacja sali konferencyjnej w budynku Oddziału ZUS we Wrocławiu

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział we Wrocławiu

 • Adres zamawiającego

  ul. B. Pretficza 11
  50-930 Wrocław

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  470000/271/17/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
  45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
  45453100-8 Roboty renowacyjne
  45000000-7 Roboty budowlane
  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
  45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien
  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
  45451000-3 Dekorowanie
  45432130-4 Pokrywanie podłóg
  45442100-8 Roboty malarskie
  45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
  45410000-4 Tynkowanie
  45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych
  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  osobiście:
  w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Pretficza 11, stanowisko Informacja ogólna - dziennik podawczy przed wejściem do Sali Obsługi Klientów nr 60 (wejście „C” od ul. Pretficza), w godz. 8.00 – 15.00
  lub przesłać na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu,
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pok. 435
  ul. Pretficza 11, 50-930 Wrocław.

 • Termin składania ofert

  25 listopada 2019  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 listopada 2019  14:21

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 listopada 2019  14:43

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 listopada 2019  14:45

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 listopada 2019  14:45