Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  30 stycznia 2020  13:05

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy surowców energetycznych, energii i paliw

 • Tytuł postępowania

  Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego na potrzeby ZUS Oddział w Jaśle, ul. Rynek 18b

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Jaśle

 • Adres zamawiającego

  ul. Rynek 18b
  38-200 Jasło

 • Województwo

  podkarpackie

 • Numer postępowania

  130000/271/1/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  09 12 30 00 -7 gaz ziemny
  65 21 00 00 -8 przesył gazu

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. 38-200 Jasło, ul. Rynek 18 B, budynek A, Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji, pok. 103

 • Termin składania ofert

  7 lutego 2020  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 lutego 2020  13:12

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 lutego 2020  13:15

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 lutego 2020  13:53

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 lutego 2020  13:32

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 kwietnia 2020  13:18