Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  18 marca 2020  12:00

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Przebudowa schodów wejściowych, istniejącego podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz ogrodzenia zlokalizowanych przy budynku Inspektoratu ZUS w Kętrzynie, ul. M. Reja 10.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Olsztynie

 • Adres zamawiającego

  Plac Konsulatu Polskiego 4
  10-959 Olsztyn

 • Województwo

  warmińsko-mazurskie

 • Numer postępowania

  230000/271/04/2020-ZAPII

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

   45.00.00.00-7 – roboty budowlane;
   45.11.00.00-1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne;
   45.26.25.00-6 – roboty murarskie i murowe;
   45.41.00.00-4 – tynkowanie;
   45.11.12.20-6 – roboty w zakresie usuwania gruzu;
   45.22.31.10-0 – instalowanie konstrukcji metalowych;
   45.44.21.00-8 – roboty malarskie;
   45.26.23.10-7 – zbrojenie;
   45.26.23.00-4 – betonowanie;
   45.10.00.00-8 – przygotowanie terenu pod budowę.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie
  Wieloosobowe stanowisko zamówień publicznych,
  ul. 1 Maja 10, pok. 105, 10-118 Olsztyn

 • Termin składania ofert

  16 kwietnia 2020  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy.

 • Dodatkowe informacje

  1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Iwona Maszkowska, tel.: (89) 521-24-77, mail: ZAP_Olsztyn@zus.pl, ul. 1 Maja 10, pok. 105; 10–118 Olsztyn, w godzinach od 07:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku.

  2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 16.04.2020 r. o godzinie 10:15 w Olsztynie, ul. 1 Maja 10, pok. 325, 10-118 Olsztyn.

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 marca 2020  07:30

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 marca 2020  09:22

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 kwietnia 2020  10:41

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 kwietnia 2020  10:44

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 kwietnia 2020  10:22

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 kwietnia 2020  10:24

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 maja 2020  13:38

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 czerwca 2020  11:19

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 lipca 2020  11:08