Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  1 kwietnia 2020  10:18

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Remont schodów i przebudowa podjazdu w Inspektoracie ZUS w Jeleniej Górze.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Wałbrzychu

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu
  ul. Kasztanowa 1
  58-390 Wałbrzych

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  430000/271/3/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodami:
  Część I – Remont schodów zewnętrznych:
  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne.
  45262512-3 Kamieniarskie roboty wykończeniowe.
  45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych.
  45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych.

  Część II – Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych:
  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne.
  45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji.
  45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych.
  45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy:
  - złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w Wałbrzychu, ul. Kasztanowa 1, w godz. 7:00 – 15:00
  (W związku z podjętymi w ZUS działaniami związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, iż wyłączona została bezpośrednia obsługa klientów, a wymagane dokumenty można złożyć tylko w specjalnie przygotowanych pojemnikach)
  lub
  - przesłać na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu,
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pokój nr 201
  58-390 Wałbrzych, ul. Kasztanowa 1

  UWAGA!!!
  W związku z obecną sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 oraz przyjętymi u Zamawiającego środkami, m.in. 3-dniową kwarantanną na wpływające dokumenty (dokumenty będą obsługiwane przez kancelarię dopiero po upływie 3 dni od ich złożenia) uprzejmie prosimy o odpowiednio wcześniejsze składanie ofert (na co najmniej pełne 3 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert).

 • Termin składania ofert

  20 kwietnia 2020  12:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  UWAGA!!!
  W związku z obecną sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 oraz przyjętymi u Zamawiającego środkami, m.in. 3-dniową kwarantanną na wpływające dokumenty (dokumenty będą obsługiwane przez kancelarię dopiero po upływie 3 dni od ich złożenia) uprzejmie prosimy o odpowiednio wcześniejsze składanie ofert (na co najmniej pełne 3 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert).

  Postępowanie zostało podzielone na 2 części:
  1. Część I – Remont schodów zewnętrznych.
  2. Część II – Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych.
  Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę winny być kierowane na adres:
  - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu,
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych,
  ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych, pok. 201,
  - drogą elektroniczną na adres e-mail: zap_walbrzych@zus.pl lub
  - faksem na nr: (74) 64-97-112.

  Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
  1. w sprawach przedmiotu zamówienia:
  Dariusz Pawiłowski tel. 74 64-97-225,
  od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00.
  2. w sprawach dotyczących procedury oraz specyfikacji istotnych warunków
  zamówienia:
  Krzysztof Marciniak, tel. 74 64-97-175,
  Marta Onak, tel. 74 64-97-105,
  od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00.

  Miejsce i termin otwarcia ofert :
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu
  ul. Kasztanowa 1, w pok. nr 236 (II piętro).
  w dniu 20.04.2020 r. o godz. 13:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 kwietnia 2020  14:42

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 kwietnia 2020  13:51

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 kwietnia 2020  13:53

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 maja 2020  07:38

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 maja 2020  09:11