Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  16 kwietnia 2020  16:05

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy samochodów, maszyn i urządzeń

 • Tytuł postępowania

  Zakup i dostawa samochodów [osobowego oraz osobowo – ciężarowego (4+1) dla ZUS Oddział w Krakowie, ul. Pędzichów 27

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Krakowie

 • Adres zamawiającego

  ZUS Oddział w Krakowie, ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków

 • Województwo

  małopolskie

 • Numer postępowania

  180000/271/4/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  34000000-7 - Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
  34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10
  34110000-1 - Samochody osobowe
  34136000-9 - Samochody półciężarowe

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Siedziba Oddziału ZUS w Krakowie, 31-080 Kraków, ul. Pędzichów 27

 • Termin składania ofert

  28 kwietnia 2020  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Zamawiający informuje, że z uwagi na obowiązywanie ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 374) oraz wprowadzone ograniczenia z powodu sytuacji epidemicznej w Polsce, oferta winna zostać złożona w terminie nie późniejszym niż 3 dni kalendarzowe przed terminem otwarcia, tj. do dnia 24.04.2020 roku.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 kwietnia 2020  13:14

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 kwietnia 2020  15:08

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 kwietnia 2020  13:41

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 kwietnia 2020  13:26

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 maja 2020  14:18

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 maja 2020  14:31

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  01 czerwca 2020  10:40