Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  21 kwietnia 2020  10:04

 • Kategoria zakupowa

  Usługi IT i telekomunikacyjne

 • Tytuł postępowania

  Rozwój i utrzymanie Portalu Klienta oraz Szyny Usług (ESB) w ramach Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/89/19

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  - 72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania;
  - 72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania;
  - 72514200-3 Usługi rozbudowy systemów komputerowych
  - 72220000-3 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwa technicznego
  - 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w tym JEDZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Link do ePUAP - https://epuap.gov.pl/wps/myportal

 • Termin składania ofert

  15 czerwca 2020  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy (zwanym dalej: Zamówieniem uzupełniającym).
  Zakres usług objętych zamówieniem oraz warunki udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
  Zamówienie polegać będzie na powtórzeniu wszystkich lub części usług objętych Umową (dalej: Umowa), przy czym Zamówienie udzielone będzie na warunkach określonych w Umowie, z zastrzeżeniem że:
  1) wysokość ceny brutto jednego Punktu Funkcyjnego w przypadku usług objętych Zamówieniem uzupełniającym, nie może przekroczyć ceny brutto jednego Punktu Funkcyjnego, o której mowa w art. 12 ust. 2 Umowy, według stanu na dzień zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem poniższego akapitu.
  2) W przypadku usług objętych Zamówieniem uzupełniającym Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ceny brutto Punktu Funkcyjnego maksymalnie do 120 % ceny brutto jednego Punktu Funkcyjnego, o której mowa w art. 12 ust. 2, według stanu na dzień zawarcia Umowy. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu kalkulację kosztów Wykonawcy, potwierdzającą wzrost kosztów wykonania Zamówienia uzupełniającego, takich jak np.: koszty utrzymania Personelu, Środowiska deweloperskiego, oraz na żądanie Zamawiającego dostarczyć dokumentację potwierdzającą poprawność dokonanej kalkulacji wraz z dowodami uzasadniającymi wzrost ceny Punktu Funkcyjnego; Zamawiający dokona weryfikacji zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie proponowanego zwiększenia ceny Punktu Funkcyjnego,
  3) wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Zamówienia uzupełniającego będzie liczona od wartości Zamówienia uzupełniającego; wartość procentowa zabezpieczenia podlegać będzie negocjacjom,
  4) wysokość kar umownych określonych w Umowie kwotowo nie może ulec zmianie,
  5) wysokość kar umownych określonych procentowo będzie liczona odpowiednio od wartości Zamówienia uzupełniającego lub wartości Zlecenia,
  6) Zamówienie uzupełniające nie może wykraczać poza okres 60 miesięcy liczony od dnia zawarcia Umowy.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania: 8d72975c-efdb-4354-aece-c42fa40ac1b5
  2. Klucz publiczny zamieszczony jest wraz z SIWZ.
  3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:
  1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
  2) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
  3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
  4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
  4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

Wniesione odwołania dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 maja 2020  14:55

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 maja 2020  15:47

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 maja 2020  15:51

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 czerwca 2020  13:05

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 czerwca 2020  14:36

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 czerwca 2020  13:33

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 czerwca 2020  13:36

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 lipca 2020  14:48

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 lipca 2020  10:03

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 lipca 2020  10:06