Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  23 kwietnia 2020  12:42

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  Wykonanie usług pralniczych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział
  w Nowym Sączu oraz Centrum Szkolenia w Zakopanem

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Nowym Sączu

 • Adres zamawiającego

  ul. Sienkiewicza 77
  33-300 Nowy Sącz

 • Województwo

  małopolskie

 • Numer postępowania

  220000/271/5/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  98310000-9 usługi prania i czyszczenia na sucho
  98315000-4 usługi prasowania
  98311000-6 usługi odbierania prania

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  pisemnie na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Nowym Sączu
  ul. Sienkiewicza 77
  33-300 Nowy Sącz
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  lub elektronicznie:
  za pośrednictwem ePuap

 • Termin składania ofert

  7 maja 2020  13:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Nie dotyczy

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 maja 2020  14:32

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 maja 2020  11:54

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 czerwca 2020  09:49