Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  11 maja 2020  12:36

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy samochodów, maszyn i urządzeń

 • Tytuł postępowania

  Zakup samochodów: osobowego oraz osobowo – ciężarowego 5+1, dla potrzeb Oddziału ZUS Rzeszów.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Rzeszowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie, ul. Al. Piłsudskiego 12 , 35-075 Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 675 000, , e-mail zampubl_rzeszow@zus.pl, , faks 178 523 638.

 • Województwo

  podkarpackie

 • Numer postępowania

  350000/271/02/2020/ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  CPV 34110000-1 samochody osobowe.
  34136000-9 samochody ciężarowo-osobowe

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie Al. Piłsudskiego 12 , 35-075 Rzeszów pok.26 Dziennik Podawczy lub skrzynia wrzutowa

 • Termin składania ofert

  19 maja 2020  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenie takich zamówień

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 • Dodatkowe informacje


  Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach proceduralnych są:
  Janusz Żebracki, stanowisko służbowe: Specjalista
  tel: (017) 86 75 284 e-mail: zampubl_rzeszow@zus.pl godziny pracy: 6.30 – 14.30.

  Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia jest:
  Zdzisław Szostek, stanowisko służbowe: Główny Specjalista
  tel: (017) 86 75 017 e-mail: zdzislaw.szostek@zus.pl godziny pracy: 7.00 – 15.00.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 maja 2020  08:23

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 maja 2020  11:37

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 maja 2020  09:36

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 maja 2020  07:51

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 maja 2020  12:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 czerwca 2020  12:32

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 czerwca 2020  09:59