Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  15 maja 2020  12:21

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Remont ściany elewacyjnej budynku Oddziału ZUS w Olsztynie przy Placu Konsulatu Polskiego 4.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Olsztynie

 • Adres zamawiającego

  Plac Konsulatu Polskiego 4
  10-959 Olsztyn

 • Województwo

  warmińsko-mazurskie

 • Numer postępowania

  230000/271/05/2020-ZAPII

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
   45.00.00.00-7 – roboty budowlane,
   45.11.13.00-1 – roboty rozbiórkowe,
   45.26.25.00-6 – roboty murarskie i murowe,
   45.41.00.00-4 – tynkowanie,
   45.11.12.20-6 - roboty w zakresie usuwania gruzu,
   45.44.21.00-8 - roboty malarskie,
   45.4530.00 -7– roboty remontowe i renowacyjne,
   45.43.11.00-8 – Kładzenie terakoty,
   45.44.30.00-4 - Roboty elewacyjne.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  1.Ofertę należy złożyć:
  a) w siedzibie Zamawiającego w Oddziale ZUS w Olsztynie, Plac Konsulatu Polskiego 4, 10-959 Olsztyn z uwzględnieniem postanowień SIWZ dot. złożenia oferty w formie pisemnej - do dnia 1.06.2020 r. do godziny 10:00.

  Zamawiający informuje, że w przypadku wyboru tej formy złożenia, oferta zostanie poddana obowiązkowej „kwarantannie” przez 1 dzień kalendarzowy, wobec czego należy złożyć ofertę w terminie umożliwiającym poddanie jej kwarantannie przed otwarciem.

  b) W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej określonej w SIWZ, Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, skompresowaną do jednego pliku archiwum zip za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 1.06.2020 r. do godziny 10:00 . Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.

 • Termin składania ofert

  1 czerwca 2020  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy.

 • Dodatkowe informacje

  1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
  imię i nazwisko: Iwona Maszkowska
  stanowisko służbowe: Specjalista
  numer telefonu: 89 521-24-77
  e-mail: ZAP_Olsztyn@zus.pl
  godziny pracy: 7:00-15:00

  2. OPAKOWANIE OFERTY

  Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach. Kopertę zewnętrzną należy oznaczyć
  w następujący sposób:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie
  Wieloosobowe stanowisko zamówień publicznych,
  Plac Konsulatu Polskiego 4, 10-959 Olsztyn
  oferta przetargowa na:
  „Remont ściany elewacyjnej budynku przy budynku O/ZUS w Olsztynie przy Placu Konsulatu
  Polskiego 4.”
  Nie otwierać przed dniem 1.06.2020 r. przed godz. 12:30”

  Koperta wewnętrzna musi być oznakowana w następujący sposób:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  oferta przetargowa na:
  „Remont ściany elewacyjnej budynku przy budynku O/ZUS w Olsztynie przy Placu Konsulatu
  Polskiego 4. Znak postępowania 230000/271/05/2020-ZAPII”

  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Oddziale ZUS w Olsztynie, ul. 1 Maja 10, piętro II, pok. 325 o godzinie 12:30.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 czerwca 2020  13:58