Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  19 maja 2020  12:30

 • Tytuł postępowania

  Wymiana dźwigów w budynku O/ZUS Bydgoszcz

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Bydgoszczy

 • Adres zamawiającego

  ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz

 • Województwo

  kujawsko-pomorskie

 • Numer postępowania

  040000/271/VI/2020/ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiotem zamówienia jest Wymiana dźwigów w budynku O/ZUS Bydgoszcz.
  Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące części:
  Część I zamówienia - Wymiana dźwigu w budynku O/ZUS Bydgoszcz przy ul. Św. Trójcy 33.
  Zakres robót: W części dotyczącej dokumentacji technicznej:
  opracowanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej wymiany dźwigu wraz z branżami towarzyszącymi;
  uzyskanie niezbędnych decyzji zezwalających na realizację robót na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej, jeśli takie decyzje są wymagane przepisami prawa budowlanego;
  przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację dźwigu, zgodnie
  z przepisami ustawy z dnia 29.06.2018 r. o dozorze technicznym oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.10.2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego, a także uiszczenie opłat, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.12.2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.
  W części dotyczącej wymiany dźwigu:
  demontaż podzespołów dźwigowych podlegających wymianie, ich wywiezienie i utylizacja na koszt Wykonawcy; Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kwotę uzyskaną ze sprzedaży złomu za elementy metalowe demontowanego urządzenia;
  montaż pomostów montażowych w zależności od technologii montażu dźwigu;
  montaż tablicy wstępnej oraz tablicy sterowej;
  montaż falownika;
  montaż systemu zjazdu awaryjnego, systemu zjazdu pożarowego, systemu odzysku energii elektrycznej oraz systemu zdalnego monitoringu technicznego dźwigu;
  montaż zespołu napędowego windy wraz z systemem ich monitoringu;
  montaż ogranicznika prędkości z obciążką i liną;
  montaż ramy kabiny z chwytaczami w przypadku dźwigu pojedynczego;
  montaż prowadników ślizgowych ruchomych ramy kabiny;
  montaż kabiny, drzwi kabinowych oraz drzwi szybowych;
  montaż blach przy progowych (maskujących) ze stali nierdzewnej szczotkowanej;
  montaż wsporników i kotew w dźwigu;
  wymiana prowadnic kabiny, prowadnic przeciwwagi oraz przeciwwagi z obciążeniem;
  montaż słupków pod zderzaki w podszybiu oraz montaż zderzaków;
  montaż kasety dyspozycji w kabinach;
  montaż piętrowskazywaczy ze strzałkami kierunku jazdy w kabinach i na parterze oraz kaset ze wskaźnikami kierunku jazdy na pozostałych przystankach (wszystkie kasety powinny być wyposażone w informację akustyczną o dojeździe kabiny na przystanek typu „gong");
  montaż systemu komunikacji między kabiną a służbami ratowniczymi – linia analogowa lub łączność cyfrowa przez sieć GSM z serwisem wind;
  montaż systemu komunikacji między kabiną a maszynownią;
  montaż systemu komunikatów głosowych w kabinie informujących o numerze piętra;
  montaż osłon na elementach ruchomych w szybie i w maszynowni (m.in. ogranicznik prędkości, przeciwwaga);
  montaż instalacji elektrycznych i sterowniczych dźwigu w maszynowni, szybie windowym
  i na kabinie windy;
  montaż oświetlenia szybu windowego;
  montaż drabinek w podszybiu;
  montaż innych elementów niezbędnych dla prawidłowej pracy i eksploatacji windy osobowej;
  wyposażenie kabiny dźwigu osobowego w składane siedzenie na wysokości 50 cm od poziomu podłogi, o szerokości 40-50 cm i długości 30-40 cm.
  W części dotyczącej przygotowania szybu i maszynowni pod dźwig:
  oczyszczenie i pomalowanie kratek wentylacyjnych;
  odnowienie powłok malarskich w szybie;
  obróbka drzwi szybowych po ich zamontowaniu.
  W części dotyczącej przekazania dźwigu Zamawiającemu i włączenia do eksploatacji:
  udział w badaniu wymienionego dźwigu przeprowadzanym przez UDT oraz doprowadzenie do odbioru i do wydania decyzji o dopuszczeniu windy do bieżącej eksploatacji;
  uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu książki rewizyjnej dźwigu;
  przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zainstalowanego dźwigu;
  opracowanie i przekazanie Zamawiającemu stanowiskowej instrukcji obsługi oraz instrukcji konserwacji i eksploatacji dźwigu.
  Całość robót wykonać zgodnie z:
  obowiązującymi normami,przepisami, w tym przepisami BHP,sztuką budowlaną.

  Część II zamówienia – Wymiana dźwigu osobowego w budynku O/ZUS Bydgoszcz przy ul. M. Konopnickiej 18a bud. A
  W części dotyczącej dokumentacji technicznej:
  opracowanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej wymiany dźwigu wraz z branżami towarzszącymi;
  uzyskanie niezbędnych decyzji zezwalających na realizację robót na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej, jeśli takie decyzje są wymagane przepisami prawa budowlanego;
  przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację dźwigu, zgodnie
  z przepisami ustawy z dnia 29.06.2018 r. o dozorze technicznym oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.10.2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego, a także uiszczenie opłat, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.12.2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.
  W części dotyczącej wymiany dźwigu:
  demontaż podzespołów dźwigowych podlegających wymianie, ich wywiezienie i utylizacja na koszt Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kwotę uzyskaną ze sprzedaży złomu za elementy metalowe demontowanego urządzenia;
  montaż pomostów montażowych w zależności od technologii montażu dźwigu;
  montaż tablicy wstępnej oraz tablicy sterowej;
  montaż falownika;
  montaż systemu zjazdu awaryjnego, systemu zjazdu pożarowego, systemu odzysku energii elektrycznej oraz systemu zdalnego monitoringu technicznego dźwigu;
  montaż zespołu napędowego windy wraz z systemem ich monitoringu;
  montaż ogranicznika prędkości z obciążką i liną;
  montaż ramy kabiny z chwytaczami w przypadku dźwigu pojedynczego;
  montaż prowadników ślizgowych ruchomych ramy kabiny;
  montaż kabiny, drzwi kabinowych oraz drzwi szybowych;
  montaż blach przy progowych (maskujących) ze stali nierdzewnej szczotkowanej;
  montaż wsporników i kotew w dźwigu;
  wymiana prowadnic kabiny, prowadnic przeciwwagi oraz przeciwwagi z obciążeniem;
  montaż słupków pod zderzaki w podszybiu oraz montaż zderzaków;
  montaż kaset wezwań na przystankach oraz kasety dyspozycji w kabinach;
  montaż piętrowskazywaczy ze strzałkami kierunku jazdy w kabinach i na parterze oraz kaset ze wskaźnikami kierunku jazdy na pozostałych przystankach (wszystkie kasety powinny być wyposażone w informację akustyczną o dojeździe kabiny na przystanek typu „gong");
  montaż systemu komunikacji między kabiną a służbami ratowniczymi – linia analogowa lub łączność cyfrowa przez sieć GSM z serwisem wind;
  montaż systemu komunikacji między kabiną a maszynownią;
  montaż systemu komunikatów głosowych w kabinie informujących o numerze piętra;
  montaż osłon na elementach ruchomych w szybie i w maszynowni (m.in. ogranicznik prędkości, przeciwwaga);
  montaż instalacji elektrycznych i sterowniczych dźwigu w maszynowni, szybie windowym
  i na kabinie windy;
  montaż oświetlenia szybu windowego;
  montaż drabinek w podszybiu;
  montaż innych elementów niezbędnych dla prawidłowej pracy i eksploatacji windy osobowej;
  wyposażenie kabiny dźwigu osobowego w składane siedzenie na wysokości 50 cm od poziomu podłogi, o szerokości 40-50 cm i długości 30-40 cm.
  W części dotyczącej przygotowania szybu i maszynowni pod dźwig:
  wymiana zamka w drzwiach do maszynowni;
  oczyszczenie i pomalowanie kratek wentylacyjnych;
  odnowienie powłok malarskich w szybie i w maszynowni;
  obróbka drzwi szybowych po ich zamontowaniu.
  W części dotyczącej przekazania dźwigu Zamawiającemu i włączenia do eksploatacji:
  udział w badaniu wymienionego dźwigu przeprowadzanym przez UDT oraz doprowadzenie do odbioru i do wydania decyzji o dopuszczeniu windy do bieżącej eksploatacji;
  uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu książki rewizyjnej dźwigu;
  przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zainstalowanego dźwigu;
  opracowanie i przekazanie Zamawiającemu stanowiskowej instrukcji obsługi oraz instrukcji konserwacji i eksploatacji dźwigu.
  Całość robót wykonać zgodnie z: obowiązującymi normami,przepisami, w tym przepisami BHP, sztuką budowlaną.

  Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (kody CPV i ich nazwy)- dotyczy cz. I i II zamówienia:
  42416100–6 Windy
  43322000–6 Urządzenia do demontażu
  45313100–5 Instalowanie wind

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ZUS Oddział w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz sala nr 24 – Dziennik Podawczy (parter budynku)

  Zamawiający informuje, że oferty dostarczane przez Pocztę Polską oraz kurierów poddane będą obowiązkowej jednodniowej kwarantannie, wobec czego należy złożyć ofertę w terminie umożliwiającym poddanie jej kwarantannie przed otwarciem.

 • Termin składania ofert

  15 czerwca 2020  13:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2020 r. o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego ZUS Oddział w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33, sala nr 027 – wejście do budynku od strony bocznej Oddziału ZUS – wejście drogą ewakuacyjną.
  Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami zostają wyznaczeni:
  w sprawach przedmiotu zamówienia – Ilona Wadzińska, Joanna Maleszyk Wydział Administracyjno-Gospodarczy, w dni robocze w godz. 7.00-14.00, tel. 52 3418309,
  w sprawach formalno- prawnych – Jowita Ośmiałowska Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, w dni robocze w godz. 7.00-14.00 tel. 52 3418308.
  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 maja 2020  10:06

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 czerwca 2020  09:00

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 czerwca 2020  08:40

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 czerwca 2020  08:40
 • Zmiana dotyczy

  Dodatkowe informacje

 • Treść zmiany

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2020 r. o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego ZUS Oddział w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33, sala nr 027 – wejście do budynku od strony bocznej Oddziału ZUS – wejście drogą ewakuacyjną.
  Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami zostają wyznaczeni:
  w sprawach przedmiotu zamówienia – Ilona Wadzińska, Joanna Maleszyk Wydział Administracyjno-Gospodarczy, w dni robocze w godz. 7.00-14.00, tel. 52 3418309,
  w sprawach formalno- prawnych – Jowita Ośmiałowska Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, w dni robocze w godz. 7.00-14.00 tel. 52 3418308.
  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  24 czerwca 2020  13:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 czerwca 2020  14:59

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 czerwca 2020  11:24

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 czerwca 2020  14:40