Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  25 czerwca 2020  13:01

 • Kategoria zakupowa

  Usługi IT i telekomunikacyjne

 • Tytuł postępowania

  Usługa serwisu i naprawy drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych zlokalizowanych
  w I, II i III Oddziale ZUS w Warszawie wraz z podległymi terenowymi jednostkami organizacyjnymi.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS I Oddział w Warszawie

 • Adres zamawiającego

  ul. Senatorska 6/8, 00-917 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  440000/271/3/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  50323000-5 Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  e-PUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal

 • Termin składania ofert

  4 sierpnia 2020  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje.

 • Dodatkowe informacje

  Identyfikator postępowania: 3ec27a23-0500-4fd5-85ac-98cafac767f9
  Klucz publiczny zamieszczony jest wraz z SIWZ w pliku "klucz publiczny".
  Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:
  1. specyfikacja połączenia – Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
  2. format danych oraz kodowanie miniPortal – Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
  3. oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal – wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
  4. integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
  5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  6. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 sierpnia 2020  12:44