Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  12 marca 2018  10:05

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Remont pomieszczeń biurowych – II i IV piętro bud. B Oddziału ZUS w Krakowie,ul. Pędzichów 27

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Krakowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Krakowie
  30-080 Kraków, ul. Pędzichów 27

 • Województwo

  małopolskie

 • Numer postępowania

  180000/271/2/2018-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  - 45000000-7 Roboty ogólnobudowlane,
  - 45442100-8 Roboty malarskie,
  - 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg,
  - 44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy,
  - 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów,
  - 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie Zamawiającego w Krakowie, ul. Pędzichów 27,
  dziennik podawczy - Sala Obsługi Klientów,
  lub przesłać na adres Zamawiającego:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Krakowie
  30-080 Kraków, ul. Pędzichów 27
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych

 • Termin składania ofert

  26 marca 2018  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Ogłoszenie opublikowano w BZP pod nr 529577-N-2018

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 marca 2018  12:18

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 kwietnia 2018  08:08

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 kwietnia 2018  14:16