Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  12 marca 2018  13:44

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy inne

 • Tytuł postępowania

  Dostawa wraz z montażem agregatu wody lodowej do systemu klimatyzacji w Oddziale ZUS w Rybniku przy ul. Jankowickiej 13 oraz dostawę wraz z montażem klimatyzatorów do pomieszczeń technicznych w Inspektoratach ZUS w Pszczynie i w Tychach.

 • Nazwa zamawiającego

  ODDZIAŁ W RYBNIKU

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Rybniku
  44-200 Rybnik
  ul. Reymonta 2

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  340000/271/2/2018-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  dla Części I - 42512300-1 Układy HVAC

  dla Część II - 39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Siedziba Oddziału ZUS w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Reymonta 2

 • Termin składania ofert

  21 marca 2018  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 marca 2018  14:00

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 marca 2018  15:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 kwietnia 2018  13:49

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 kwietnia 2018  14:57