Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  13 marca 2018  13:27

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  Wykonanie dokumentacji projektowej na „Modernizację systemu wentylacji z możliwością schładzania z wykorzystaniem instalacji wody lodowej i montaż klimatyzacji precyzyjnej w archiwum zakładowym na poddaszu budynku C w Inspektoracie w Koninie”.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS II Oddział w Poznaniu

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  II Oddział w Poznaniu
  ul. Starołęcka 31
  61-361 Poznań

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  540000/271/02/2018-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  - 71.00.00.00-8 – usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,
  - 71.24.20.00-6 – przygotowanie przedsięwzięcia i projektu i oszacowanie kosztów,
  - 71.24.80.00-8 – nadzór nad projektem i dokumentacją,

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  II Oddział w Poznaniu
  ul. Starołęcka 31
  61-361 Poznań
  budynek A, piętro I, pokój nr 102 - sekretariat

 • Termin składania ofert

  23 marca 2018  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
  Marek Żurek
  tel. 61 874 53 00
  e-mail: marek.zurek@zus.pl

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 marca 2018  08:44