Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  9 października 2018  09:35

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Adaptacja pomieszczeń biurowych po PKO na magazyny dokumentacji w Inspektoracie ZUS w Przasnyszu

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Płocku

 • Adres zamawiającego

  09-402 Płock, al. Jachowicza 1

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  280000/271/18/2018-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  - 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
  - 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
  - 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
  - 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
  - 45262520-1 Roboty murowe
  - 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
  - 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku, al. Jachowicza 1, I piętro, pokój 211 – Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych

 • Termin składania ofert

  8 listopada 2018  12:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie przewiduje

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie zamierza

 • Dodatkowe informacje

  I. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku, al. Jachowicza 1, I piętro, sala konferencyjna.
  II. Osoba wyznaczona do porozumiewania się z Wykonawcami w dni robocze dla Zamawiającego w godzinach od 7:00 do 15:00:
  - w zakresie proceduralnym - Marta Pomierna
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku
  al. Jachowicza 1, 09-402 Płock
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  e-mail: ZAP_Plock@zus.pl
  tel. (24) 262-52-71 wew. 25-05, fax (24) 264 03 41.
  - w zakresie opisu przedmiotu zamówienia - Tomasz Świątkowski
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku
  al. Jachowicza 1, 09-402 Płock
  Referat Nieruchomości
  tel. (24) 262-52-71 wew. 24-15

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 listopada 2018  09:37

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 grudnia 2018  10:10

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 stycznia 2019  14:32
 • Osoba upoważniona do kontaktów – imię i nazwisko, e-mail, telefon

  Osoba wyznaczona do porozumiewania się z Wykonawcami w dni robocze dla Zamawiającego w godzinach od 7:00 do 15:00:
  - w zakresie proceduralnym - Marta Pomierna
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku
  al. Jachowicza 1, 09-402 Płock
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  e-mail: ZAP_Plock@zus.pl
  tel. (24) 262-52-71 wew. 25-05, fax (24) 264 03 41.
  - w zakresie opisu przedmiotu zamówienia - Tomasz Świątkowski
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku
  al. Jachowicza 1, 09-402 Płock
  Referat Nieruchomości
  tel. (24) 262-52-71 wew. 24-15

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia