Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  13 maja 2019  15:10

 • Tytuł postępowania

  Modernizacja sanitariatów z dostosowaniem do potrzeb niepełnosprawnych w Oddziale ZUS we Wrocławiu przy ul. Pretficza 11 – pion I

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział we Wrocławiu

 • Adres zamawiającego

  50-930 Wrocław, ul. Pretficza 11

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  470000/271/3/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
  45262500-6 Roboty murarskie i murowe
  45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
  45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
  45410000-4 Tynkowanie
  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
  45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien
  45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
  45431000-7 Kładzenie płytek
  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
  45442100-8 Roboty malarskie

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  ul. Pretficza 11, 50-930 Wrocław, pok. 435

 • Termin składania ofert

  28 maja 2019  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 uPzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 maja 2019  14:50

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 maja 2019  13:54