Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  10 lipca 2019  12:06

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Termomodernizacja budynku Inspektoratu ZUS w Działdowie przy ul. Waryńskiego 13

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Olsztynie

 • Adres zamawiającego

  Plac Konsulatu Polskiego 4
  10-959 Olsztyn

 • Województwo

  warmińsko-mazurskie

 • Numer postępowania

  230000/271/11/2019-ZAPV

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45000000-7 – roboty budowlane
  45111300-1 – roboty rozbiórkowe
  45262500-6 – roboty murarskie i murowe
  45410000-4 – tynkowanie
  45421000-4 – roboty w zakresie stolarki budowlanej
  45442100 -3 – roboty malarskie i szklarskie
  45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
  45320000-6 - Roboty izolacyjne
  45321000-3 - Izolacja cieplna
  45421100-5 - Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów
  45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
  45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
  45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w pomieszczeniach O/ZUS w Olsztynie, ul. 1 Maja 10, pokój numer 105

 • Termin składania ofert

  29 lipca 2019  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia: 29 lipca 2019 r. o godzinie: 10:15.
  w Olsztynie, ul. 1 Maja 10, pok. 325, 10-118 Olsztyn.
  2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Anna Zalewska tel.: 89 521-24-52,
  mail: zap_Olsztyn@zus.pl, ul. 1 Maja 10, pok. 105; 10–118 Olsztyn w godzinach od 7.00-15.00,
  od poniedziałku do piątku.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 lipca 2019  07:56

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 lipca 2019  11:56

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 lipca 2019  14:13

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 lipca 2019  12:02

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 sierpnia 2019  13:37

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 września 2019  14:56