Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  11 lipca 2019  07:52

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Wykonanie zadania pn. „Rozbiórka muru i wykonanie ogrodzenia” przy budynku Inspektoratu w Nowym Targu ul. Królowej Jadwigi 10

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Nowym Sączu

 • Adres zamawiającego

  ul. Sienkiewicza 77
  33-300 Nowy Sącz

 • Województwo

  małopolskie

 • Numer postępowania

  220000/271/6/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  CPV 45.00.00.00-7 - Roboty budowlane
  CPV 45.11.00.00-1 - Roboty rozbiórkowe; roboty ziemne
  CPV 45.34.20.00-6 – Montaż ogrodzeń

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę można złożyć:
  - osobiście lub przez osobę trzecią w siedzibie Zamawiającego, tj. w Nowym Sączu w obiekcie przy ul. Sienkiewicza 77, pok. 114,
  -za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (j.t.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2188),
  na adres :
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Nowym Sączu
  ul. Sienkiewicza 77
  33-300 Nowy Sącz
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych

 • Termin składania ofert

  30 lipca 2019  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 lipca 2019  11:42

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 sierpnia 2019  10:32

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 sierpnia 2019  09:47