Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  9 września 2019  14:21

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy samochodów, maszyn i urządzeń

 • Tytuł postępowania

  Zakup samochodów: osobowego oraz osobowo - ciężarowego dla potrzeb Oddziału ZUS Kielce

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Kielcach

 • Adres zamawiającego

  ul. Piotrkowska 27
  25-510 Kielce

 • Województwo

  świętokrzyskie

 • Numer postępowania

  150000/271/ZP-4/2019

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  CPV 34110000-1 samochody osobowe
  CPV 34136000-9 samochody osobowo-ciężarowe

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Kielcach
  ul. Piotrkowska 27
  25-510 Kielce

 • Termin składania ofert

  16 września 2019  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami w sprawach proceduralnych są:
  Agnieszka Bujnowska, stanowisko służbowe: Główny Specjalista
  tel. (0 41) 33 56 748, e-mail: zap_kielce@zus.pl
  Paweł Orliński, stanowisko służbowe: Starszy Specjalista
  tel. (0 41) 367-74-23, e-mail: zap_kielce@zus.pl
  Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia jest:
  Katarzyna Wiśniewska, stanowisko służbowe: Starszy Specjalista
  tel. (0 41) 335-67-59, e-mail: katarzyna.wisniewska@zus.pl godziny pracy: 7.30 – 15.00

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Kielcach przy ul. Kolberga 2a, piętro III, Sala narad przy sekretariacie - pok. 301, o godzinie 11:00.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 września 2019  11:31

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 września 2019  15:19

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 września 2019  13:49

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 września 2019  14:28

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 października 2019  15:13
 • Osoba upoważniona do kontaktów – imię i nazwisko, e-mail, telefon

  Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami w sprawach proceduralnych są:
  Agnieszka Bujnowska, stanowisko służbowe: Główny Specjalista
  tel. (0 41) 33 56 748, e-mail: zap_kielce@zus.pl
  Paweł Orliński, stanowisko służbowe: Starszy Specjalista
  tel. (0 41) 367-74-23, e-mail: zap_kielce@zus.pl

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia