Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  11 września 2019  14:12

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn.: Modernizacja budynku Inspektoratu ZUS w Zambrowie (podział budynku)

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Białymstoku

 • Adres zamawiającego

  ul. Młynowa 29
  15-404 Białystok

 • Województwo

  podlaskie

 • Numer postępowania

  010000/271/9/2019/ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  71220000-6 - usługi projektowania architektonicznego,
  71230000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
  71248000-8 – nadzór nad projektem i dokumentacją

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Sekretariat Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku,
  ul. Młynowa 29, 15-404 Białystok, budynek B, II piętro pok. 201

 • Termin składania ofert

  20 września 2019  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemy zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 września 2019 r., w budynku B przy ul. Młynowej 29 w Białymstoku, II piętro, pok. 302 o godzinie 11:15;
  2. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu są: Andrzej Wiśniewski, tel. 85 74 86 748, faks 85 74 86 907; Piotr Żarów tel. 85 74 86 846
  3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP: 59593-N-2019 z dnia 2019-09-11 r.

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 września 2019  13:32

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 października 2019  15:02