Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  3 lipca 2020  11:45

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie usług sprzątania obiektów i pielęgnacji terenów zielonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie oraz w podległych jednostkach terenowych.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Chorzowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Chorzowie
  ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45
  41-500 CHORZÓW

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  060000/271/1/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodami:
  90.91.00.00-9 usługi sprzątania
  90.91.12.00-8 usługi sprzątania budynków
  90.91.92.00-4 usługi sprzątania biur
  90.61.00.00-6 usługi sprzątania i zamiatania ulic
  90.62.00.00-9 usługi odśnieżania
  90.63.00.00-2 usługi usuwania oblodzeń
  90.91.13.00-9 usługi czyszczenia okien
  90.91.40.00-7 usługi sprzątania parkingów
  77.31.00.00-6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w tym JEDZ, skompresowaną do jednego pliku archiwum .zip za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Link do ePUAP - https://epuap.gov.pl/wps/myportal/.

 • Termin składania ofert

  20 lipca 2020  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub 7 ustawy Pzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania na miniPortalu: b615d353-5bf8-42a5-b1e9-5a2a7a3f91f4.
  2. Klucz publiczny zamieszczony jest wraz z SIWZ.
  3. Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 03-07-2020 r. pod numerem 2020/S 127-310654.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 lipca 2020  14:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 lipca 2020  09:30

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 lipca 2020  10:30

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 lipca 2020  10:00