Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  31 lipca 2020  08:27

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy artykułów biurowych i wyposażenia biurowego

 • Tytuł postępowania

  Dostawa artykułów biurowych dla III Oddziału ZUS w Warszawie, w latach 2021-2022

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS III Oddział w Warszawie

 • Adres zamawiającego

  ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  550000/271/1/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie zamawiającego – ul. Czerniakowska 16 (wejście od ul. Czerniakowskiej, budynek VGB), Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, piętro I, pok. 108 lub przesłać na adres zamawiającego:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie
  ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pok. 108

 • Termin składania ofert

  19 sierpnia 2020  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

 • Dodatkowe informacje

  Zamawiający informuje, że oferty dostarczone przez Pocztę Polską oraz kurierów poddane będą obowiązkowej 1-dniowej kwarantannie, wobec czego należy złożyć ofertę w terminie umożliwiającym poddanie kwarantannie przed otwarciem. Zamawiający zaleca potwierdzenie przez wykonawcę drogą e-mailową lub telefonicznie faktu wysłania/dotarcia oferty do Zamawiającego.