Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  20 listopada 2020  12:03

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  Wykonywanie badań profilaktycznych dla kandydatów do pracy, pracowników, stażystów, praktykantów, kierowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Szczecinie

 • Adres zamawiającego

  ul. Jana Matejki 22
  70-530 Szczecin

 • Numer postępowania

  271/PN/U/13/ZAP/2020

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  85121000-3 Usługi medyczne
  85148000-8 Usługi analizy medycznej
  85100000-0 Usługi ochrony zdrowia
  85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  ul. Jana Matejki 22
  70-530 Szczecin

 • Termin składania ofert

  30 listopada 2020  10:30

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę można złożyć w następujących formach:
  - osobiście,
  - za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  - za pośrednictwem posłańca/kuriera,

  Zamawiający informuje, że nie należy składać ofert w inny sposób niż wskazany powyżej.
  Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za terminowe złożenie oferty w inny sposób, w szczególności gdy zostanie złożona do skrzynki na korespondencję znajdującej się przed wejściem do budynku na I piętrze.


  UWAGA !!
  - w przypadku złożenia oferty osobiście, w budynku Oddziału ZUS przy ul. J. Matejki 22 w Szczecinie - należy skontaktować się telefonicznie z pracownikami Wieloosobowego Stanowiska Zamówień Publicznych pod nr tel. 91 4596953 lub 91 4596578. Pracownik zamówień publicznych odbierze ofertę osobiście na I piętrze (antresola) przy wejściu do budynku i przekaże wykonawcy potwierdzenie złożenia oferty,
  - oferty dostarczone przez Pocztę Polską będą poddane obowiązkowej 1-dniowej kwarantannie. W związku z tym zaleca się złożyć ofertę w terminie uwzględniającym poddanie jej kwarantannie przed dniem otwarcia. Zamawiający zaleca poinformowanie przez wykonawcę drogą e-mail lub telefonicznie 91 459 69 53 lub 91 459 65 78 faktu wysłania oferty do zamawiającego,
  - oferta składana osobiście oraz za pośrednictwem posłańców/kurierów nie podlega 1 dniowej kwarantannie.

  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2020 r., o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22, piętro II, pok. 115.

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 listopada 2020  14:06