Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  31 grudnia 2020  13:42

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy sprzętu IT i materiałów eksploatacyjnych IT

 • Tytuł postępowania

  „Dostawa i wdrożenie przełączników sieci SAN oraz świadczenie usług serwisu”

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  03-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/63/20

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem:
  32424000 Infrastruktura sieciowa
  32420000 Urządzenia sieciowe
  72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
  72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
  Przedmiotem zamówienia jest :Dostawa i wdrożenie przełączników sieci SAN oraz świadczenie usług serwisu.
  Na przedmiot zamówienia składa się:
  Część A zamówienia:
  a) dostawa i wdrożenie czterech przełączników dla platformy Mainframe wraz z okablowaniem światłowowodowym,
  b) świadczenie usług serwisu i wsparcia,
  Część B zamówienia:
  a) dostawa 6 sztuk rdzeniowych przełączników SAN,
  b) świadczenie usług serwisu i wsparcia

  Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do Części zamówienia A, polegającego na:
  1. wydłużeniu okresu obowiązywania Umowy w zakresie świadczonych przez Wykonawcę Usług Serwisu i Usług Wsparcia na kolejne 12 miesięczne okresy (maksymalnie 36 kolejnych miesięcy od zakończenia świadczenia usług w ramach podstawowego zakresu od dnia podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Wdrożenia). Prawo opcji będzie uruchamiane w przypadku wystąpienia okoliczności, które spowodują, że świadczenie usług przez wybranego wykonawcę i zachowanie ciągłości serwisowej urządzeń - po okresie zamówienia podstawowego - będzie zasadne,
  2. prawie do jednokrotnej usługi relokacji dwóch urządzeń Typ B do nowej lokalizacji.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w tym JEDZ, skompresowaną do jednego pliku archiwum .zip za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
  Link do ePUAP - https://epuap.gov.pl/wps/myportal

 • Termin składania ofert

  5 lutego 2021  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  1. Identyfikator postępowania - 013bd352-38df-40af-a867-b130259e5519
  2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:
  2.1. specyfikacja połączenia – Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
  2.2 format danych oraz kodowanie miniPortal – Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
  2.3. oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal – wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
  2.4. integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia" jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
  3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, o godzinie 12:00.