Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  11 czerwca 2019  10:33

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sportowe, rekreacyjne, zdrowotne, hotelarskie, transportowe

 • Tytuł postępowania

  Badania profilaktyczne pracowników, rezydentów oraz stażystów Oddziału ZUS w Płocku i podległych terenowych jednostek organizacyjnych

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Płocku

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku
  ul. Jachowicza 1, 09-402 Płock

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  280000/271/12/2019-ZAP

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Kod CPV 85100000-0 – usługi ochrony zdrowia
  kod CPV 85147000-1 – usługi zdrowotne świadczone dla firm

 • Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wielkości lub zakresu oraz terminu realizacji zamówienia (syntetycznie)

  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy, w tym badań profilaktycznych wstępnych, okresowych i kontrolnych – dla pracowników, rezydentów oraz stażystów Oddziału ZUS w Płocku i podległych terenowych jednostek organizacyjnych.
  2.Przedmiot zamówienia składa się z 3 części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia, według własnego wyboru:
  Część 1: Wykonywanie badań profilaktycznych na terenie Wyszkowa
  Część 2: Wykonywanie badań profilaktycznych na terenie Mławy
  Część 3: Wykonywanie badań profilaktycznych na terenie Ostrowi Mazowieckiej

 • Kryteria oceny ofert

  1.Kryteria oceny ofert i ich wagi:
  Cena oferty – 100%
  Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów, zaś pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
  2.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

 • Miejsce składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku, al. Jachowicza 1, I piętro, pokój 211 – Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych – w terminie do dnia 19.06.2019 r. do godz. 12:00.

 • Termin składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  19 czerwca 2019  12:00

 • Dodatkowe informacje

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2019 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku, al. Jachowicza 1, I piętro, sala konferencyjna.

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 czerwca 2019  08:18

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 czerwca 2019  12:32