Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  29 listopada 2019  15:57

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sportowe, rekreacyjne, zdrowotne, hotelarskie, transportowe

 • Tytuł postępowania

  Zakup usług medycznych – badań lekarskich z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników II Oddziału ZUS w Warszawie

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS II Oddział w Warszawie

 • Adres zamawiającego

  ul. Podskarbińska 25
  03-829 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  450000/271/10/2019-ZAP

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  85121000-3 Usługi medyczne,
  85147000-1 Usługi zdrowotne świadczone dla firm,
  85148000-8 Usługi analizy medycznej,
  85100000-0 Usługi ochrony zdrowia

 • Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wielkości lub zakresu oraz terminu realizacji zamówienia (syntetycznie)

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy w szczególności badań profilaktycznych wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz badań okulistycznych i badań dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (na wniosek pracownika) dla pracowników II Oddziału ZUS w Warszawie.

 • Kryteria oceny ofert

  Cena oferty brutto - 100%

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

 • Miejsce składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, tj. ul. Podskarbińska 25, w Kancelarii, pok. 18 lub przesłać na adres Zamawiającego:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  II Oddział w Warszawie
  03-829 Warszawa, ul. Podskarbińska 25
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, pok. 422

 • Termin składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  9 grudnia 2019  10:30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 grudnia 2019  09:48

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 grudnia 2019  12:35
 • Nazwa albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego

  CORTEN MEDIC Praga Tomasz Sikora Sp. J.
  ul. Kijowska 1
  03-738 Warszawa
  Cena brutto: 99 270,00 zł.