Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  21 maja 2020  12:03

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  ŚWIADCZENIE USŁUG ŻYWIENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ W CENTRUM SZKOLENIA W ZAKOPANEM W ODDZIALE ZUS W NOWYM SĄCZU

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Nowym Sączu

 • Adres zamawiającego

  ul. Sienkiewicza 77
  33-300 Nowy Sącz

 • Województwo

  małopolskie

 • Numer postępowania

  220000/271/3/2020-ZAP

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  55321000-6 usługi przygotowywania posiłków
  55322000-3 usługi gotowania posiłków
  55521200-0 usługi dowożenia posiłków
  55510000-8 usługi bufetowe

 • Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wielkości lub zakresu oraz terminu realizacji zamówienia (syntetycznie)

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług żywieniowych polegających na przygotowywaniu, gotowaniu oraz wydawaniu przez Wykonawcę całodziennych posiłków dla uczestników szkoleń w Centrum Szkolenia w Zakopanem w obiekcie przy ul. Gimnazjalnej 8. Wykonywanie przedmiotu zamówienia realizowane będzie w wynajmowanych przez Wykonawcę na ten cel pomieszczeniach, do których Zamawiający posiada tytuł prawny, wraz z wynajmowanym sprzętem i wyposażeniem. Dodatkowo na doraźne potrzeby Zamawiającego Wykonawca będzie prowadził dowóz Poczęstunku oraz Serwisu kawa/herbata na ul. Smrekową 22 a w Zakopanem. Przedmiot zamówienia musi być wykonywany zgodnie z zasadami sztuki kulinarnej, obowiązującymi przepisami i normami.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
  Najem dotyczy pomieszczeń znajdujących się w obiekcie Centrum Szkolenia przy ul. Gimnazjalnej 8 w Zakopanem o łącznej powierzchni 464,10 m2. Pomieszczenia znajdują się w przyziemiu (stołówka z zapleczem ) - 361,32 m2 oraz na parterze (bufet) – 102,78 m2 .

 • Kryteria oceny ofert

  Całkowita cena oferty brutto 80%
  Wydłużenie podstawowych godzin wydawania kolacji 20%

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

 • Miejsce składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  Ofertę składa się:
  1.w formie pisemnej wraz z załącznikami (dotyczy również złożenia/uzupełnienia dokumentów, oświadczeń, oraz pełnomocnictw – art. 26 ust. 2, 2f, 3 oraz 3a ustawy Pzp), w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.
  Zamawiający informuje, że w przypadku wyboru tej formy, oferta zostanie poddana obowiązkowej „kwarantannie” przez 1 (słownie: jeden) dzień kalendarzowy, wobec czego należy złożyć ofertę w terminie umożliwiającym poddanie jej kwarantannie przed otwarciem;

  na adres;

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Nowym Sączu
  ul. Sienkiewicza 77
  33-300 Nowy Sącz
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  z dopiskiem: Oferta na świadczenie usług żywieniowych

  lub
  2.w formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (dotyczy również złożenia/ uzupełnienia dokumentów, oświadczeń, oraz pełnomocnictw – art. 26 ust. 2, 2f, 3 oraz 3a ustawy Pzp), w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.
  Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.

 • Termin składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  30 czerwca 2020  13:00

 • Dodatkowe informacje

  Id postępowania: 55c6ffa0-f45f-4f97-95b3-7f5a5e1ddd68