Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  15 października 2020  09:26

 • Kategoria zakupowa

  Usługi ochrony

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie usługi kompleksowej, całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach Oddziału ZUS w Siedlcach w latach 2020 – 2022

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Siedlcach

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Siedlcach
  ul. Browarna 12
  08-110 Siedlce

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  360000/271/1/2020-ZAP

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  79710000-4 usługi ochroniarskie,
  79711000-1 usługi nadzoru przy użyciu alarmu.

 • Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wielkości lub zakresu oraz terminu realizacji zamówienia (syntetycznie)

  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej, całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach Oddziału ZUS w Siedlcach w latach 2020 – 2022.
  Opis przedmiotu zamówienia, został określony w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.

  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w następującym zakresie:
  Część I – Oddział ZUS w Siedlcach, ul. Browarna 12,
  Część II – Inspektorat ZUS w Garwolinie, ul. Kościuszki 38A,
  Część III – Inspektorat ZUS w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska 84,
  Część IV – Inspektorat ZUS w Sokołowie Podlaskim, ul. Piłsudskiego 2,
  Część V – Biuro Terenowe ZUS w Węgrowie, ul. Wieniawskiego 15,
  Część VI – Biuro Terenowe ZUS w Łosicach, ul. Kilińskiego 2.

 • Kryteria oceny ofert

  Cena oferty brutto - 100%

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

 • Miejsce składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach ul. Browarna 12, 08-110 Siedlce, Kancelaria – pok. nr 1

 • Termin składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  29 października 2020  11:30

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 października 2020  15:17

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 października 2020  08:59