Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  13 marca 2019  08:00

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Roboty budowlane związane z modernizacją instalacji c.o. – I/Biała Podlaska

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Lublinie

 • Adres zamawiającego

  ul. T. Zana 36, 38C;
  20-601 Lublin

 • Województwo

  lubelskie

 • Numer postępowania

  200000/271/04/2019-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45331100-7 - „Instalowanie centralnego ogrzewania”,45331000-6 -„Instalowania urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”,45310000-3 - „Roboty instalacyjne elektryczne”.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, piętro IV, pok. Nr 406 – budynek przy ul. T. Zana 38C.

 • Termin składania ofert

  1 kwietnia 2019  12:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie przewiduje się takich zamówień.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Ustanawianie dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy niniejszego zamówienia.

 • Dodatkowe informacje

  1. Otwarcie ofert nastąpi 01 kwietnia 2019 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego, piętro IV, sala nr 414 – budynek przy ul T. Zana 36A;

  2. Zamawiający ustala, że komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami może odbywać się przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub za pomocą faksu w zakresie przekazywania informacji, oświadczeń, wniosków, zawiadomień (w postaci skanów dokumentów podpisanych przez wykonawcę lub osobę uprawnioną); przy czym każda ze stron, na żądanie drugiej, potwierdzi niezwłocznie fakt otrzymania korespondencji. Adres poczty elektronicznej w celu realizacji tego ustalenia to: Wlodzimierz.Koczkodaj@zus.pl lub Zdzislaw.Jaltoszuk@zus.pl; numer faksu: 81 535-74-02 Niezależnie od powyższego ustalenia dopuszczalna jest komunikacja za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017, poz. 1481 ze zm.), przez posłańca lub osobiście;

  3. W zakresie określonym ustawą, Zamawiający będzie zamieszczał dokumenty i informacje dotyczące niniejszego postępowania na stronie internetowej: http://www.zus.pl/o-zus/zamowienia-publiczne

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 marca 2019  13:24

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 marca 2019  13:50

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 kwietnia 2019  14:44

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 maja 2019  11:31

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 maja 2019  11:19