Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  15 marca 2019  11:33

 • Tytuł postępowania

  Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowania dźwigów.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Olsztynie

 • Adres zamawiającego

  Pl. Konsulatu Polskiego 4
  10-959 Olsztyn

 • Województwo

  warmińsko-mazurskie

 • Numer postępowania

  8000260775

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć w języku polskim za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pawel.huska@zus.pl lub dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres: ZUS Oddział w Olsztynie przy ul. 1 Maja 10, 10-118 Olsztyn, Paweł Huska pok. 106 z dopiskiem ,,Oferta na serwis dźwigów, nie otwierać przed dniem 25.03.2019r godziną 10:30'

  Oferta do dnia 25.03.2019r do godz. 10:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 kwietnia 2019  10:12