Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  14 marca 2019  12:48

 • Kategoria zakupowa

  Usługi ochrony

 • Tytuł postępowania

  Usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania systemów alarmowych w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu i w podległych jednostkach organizacyjnych.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Opolu

 • Adres zamawiającego

  ul. Wrocławska 24
  45-701 Opole

 • Województwo

  opolskie

 • Numer postępowania

  240000/271/1/2019-ZAP

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  79710000-4 Usługi ochroniarskie
  79711000-1 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

 • Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wielkości lub zakresu oraz terminu realizacji zamówienia (syntetycznie)

  Usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania systemów alarmowych w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu i w podległych jednostkach organizacyjnych.
  Wymagany termin wykonania zamówienia: nie wcześniej niż od dnia 01.06.2019 r. do dnia 31.05.2021 r.

 • Kryteria oceny ofert

  Cena oferty – 80 %
  Doświadczenie wykonawcy – 20 %

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

 • Miejsce składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Opolu
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  ul. Wrocławska 24
  45-701 Opole
  pok. nr 211 budynek C

 • Termin składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  28 marca 2019  12:00

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 marca 2019  15:02

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 marca 2019  16:00