Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  20 stycznia 2020  09:54

 • Kategoria zakupowa

  Usługi ochrony

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A oraz podległych jednostkach terenowych

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Radomiu

 • Adres zamawiającego

  26-600 Radom, ul. Czachowskiego 21A

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  310000/271/007/2019/ZAP

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  79710000-4 Usługi ochroniarskie
  79711000-1 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

 • Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wielkości lub zakresu oraz terminu realizacji zamówienia (syntetycznie)

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A oraz podległych jednostkach terenowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Istotnych Warunkach Zamówienia.

 • Kryteria oceny ofert

  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
  1. Całkowita cena oferty brutto (C) - znaczenie 85%
  2. Doświadczenie Wykonawcy (D) - ponad wymagane w warunku udziału w postępowaniu odnoszącym się do zdolności technicznej lub zawodowej - znaczenie 15%

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

 • Miejsce składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  1. osobiście lub za pomocą posłańca: w dni robocze Zamawiającego, w godzinach od 8:00 do 15:00, w siedzibie zamawiającego: Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ul. Czachowskiego 21a, 26-600 Radom – Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji, pokój nr 002 (Sala Obsługi Klienta – parter – wejście B),
  2. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres ul. Czachowskiego 21a, 26-600 Radom..

 • Termin składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  7 lutego 2020  09:00

 • Dodatkowe informacje

  Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
  imię i nazwisko: Grzegorz Kozicki, Robert Wężykowski
  e-mail: zap_radom@zus.pl
  godziny kontaktu z Wykonawcami 8.00 – 15.00.

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 lutego 2020  13:25

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 lutego 2020  13:58

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 lutego 2020  10:37