Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  24 czerwca 2020  08:32

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  DOSTOSOWANIE DO PRZEPISÓW PPOŻ. BUDYNKU PRZY UL. MICKIEWICZA 10-16 W TORUNIU (Etap I)

 • Nazwa zamawiającego

  ODDZIAŁ W TORUNIU

 • Adres zamawiającego

  ul. Mickiewicza 33-39
  87-100 Toruń

 • Województwo

  kujawsko-pomorskie

 • Numer postępowania

  560000/271/04/2020/ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  45000000-7 Roboty budowlane
  45310000-0 Roboty instalacyjne elektryczne
  45100000-8
  45111000-8
  45200000-9
  45262000-1
  45262300-4
  45262400-5
  45262500-6
  45261000-4
  45261320-3
  45400000-1
  45442000-7
  45443000-4
  45430000-0
  45431000-7
  45431200-9
  45421000-4
  45421130-4
  93950000-2
  45311000-0
  45110000-1
  45260000-7
  45262310-7
  45262311-4
  45261000-4
  45320000-6
  45261210-9
  45321000-3
  45440000-3
  45442100-8
  45410000-4
  45432000-4
  45431100-8
  45420000-7
  45421100-5
  45421160-3
  45312100-8
  45311200-2
  45316000-5

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu
  ul. Mickiewicza 33-39
  87-100 Toruń
  pok. 102A

 • Termin składania ofert

  9 lipca 2020  10:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Termin otwarcia ofert:
  09-07-2020 godzina 10:05

  Miejsce:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu
  ul. Mickiewicza 33-39
  87-100 Toruń
  pok. 102A

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 lipca 2020  13:24

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 lipca 2020  10:57