Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  5 maja 2020  08:48

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy Biura Terenowego ZUS w Brzezinach, ul. Głowackiego 43 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS I Oddział w Łodzi

 • Adres zamawiającego

  90-431 Łódź, ul. Zamenhofa 2

 • Województwo

  łódzkie

 • Numer postępowania

  210000/271/5/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Główny kod:
  71242000-6
  Dodatkowe kody:
  71248000-8

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  ZUS I Oddział w Łodzi
  ul. Zamenhofa 2, 90-431 Łódź

 • Termin składania ofert

  1 czerwca 2020  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 • Dodatkowe informacje

  Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
  Pani Anna Jerzak, tel. 42 638 24 31,
  Pani Elżbieta Kubiak, tel. 42 638 27 40
  adres e-mail: Zamowienia_Lodz1@zus.pl
  faks 42 637 52 91.
  Miejsce i termin otwarcia ofert:
  ZUS I Oddział w Łodzi
  ul. Zamenhofa 2, 90-431 Łódź, piętro XI, pok. 1112B
  dnia 01.06.2020 r. o godz. 13:30.

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 czerwca 2020  14:46

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  01 lipca 2020  12:51