Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  1 października 2018  10:11

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania w obiektach Oddziału ZUS w Bielsku-Białej i podległych Inspektoratach w Cieszynie i Żywcu

 • Nazwa zamawiającego

  ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ

 • Logotyp

 • Adres zamawiającego

  ul. Krasińskiego 34, 36
  43-350 Bielsko-Biała

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  020000/271/9/2018-ZAP-7

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  90 91 00 00 – 9 usługi sprzątania,
  90 91 12 00 – 8 usługi sprzątania budynków,
  90 91 13 00 – 9 usługi czyszczenia okien,
  90 91 40 00 – 7 usługi sprzątania parkingów,
  90 91 92 00 – 4 usługi sprzątania biur,
  90 62 00 00 – 9 usługi odśnieżania,
  90 63 00 00 – 2 usługi usuwania oblodzeń,
  90 61 20 00 – 0 usługi zamiatania ulic,
  77 31 00 00 – 6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych,
  77 31 40 00 – 4 usługi utrzymania gruntów,
  77 31 41 00 – 5 usługi w zakresie trawników.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego34, 36 budynek „A", parter, Dziennik podawczy.

 • Termin składania ofert

  31 października 2018  11:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 października 2018  13:55

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 października 2018  13:39

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  31 października 2018  13:31

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 stycznia 2019  13:07

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 lutego 2019  09:25