Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  3 października 2018  10:33

 • Tytuł postępowania

  Zestawienie i utrzymanie łączy ISDN w ramach Projektu „zakup usługi operatora sieci rozległej WAN KSI ZUS”, część 5 z 5

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/25/18

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem:
  72720000-3 - Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej,
  72318000-7 - Usługi przesyłu danych,
  72400000-4 - Usługi internetowe,
  64210000-1 - Usługi telefoniczne i przesyłu danych.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Oferty winny być składane w dni robocze Zamawiającego, w godzinach od 8:00 do 16:00 na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa. Osoba składająca ww. dokumentację zgłasza zwoje przybycie w Informacji (parter, wejście główne). Pracownik Zamawiającego odbierze dokumenty w Informacji potwierdzając termin ich złożenia.

 • Termin składania ofert

  23 października 2018  09:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego („zestawienie i utrzymanie łączy ISDN”) obejmujących w szczególności zakres i warunki jak w zamówieniu podstawowym – w tym m. in.: instalacja nowych łączy ISDN, zmiana Lokalizacji, uruchomienie nowej Lokalizacji.

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  1. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu faksem - wyłącznie na nr (22) 667-17-33/36, lub drogą elektroniczną - wyłącznie na adres: SekretariatDZP@zus.pl
  2. Zamówienie udzielane jest w częściach w ramach Projektu „zakup usługi operatora sieci rozległej WAN KSI ZUS”, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania; łączna wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10.000.000 euro.

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 października 2018  17:14

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 października 2018  17:45

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 października 2018  15:26

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 października 2018  15:25

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 listopada 2018  13:17

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 listopada 2018  13:19
 • Zmiana dotyczy

  Termin składania ofert

 • Treść zmiany

  W ogłoszeniu jest:

  Termin składania ofert
  16.11.2018 r., godz. 10.00

  Zmienia się na:

  Termin składania ofert

  20.11.2018 r., godz. 09:00

 • Szczegóły zmiany

 • Termin składania ofert

  20 listopada 2018  09:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 listopada 2018  16:16

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 listopada 2018  16:18

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 listopada 2018  15:17

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 listopada 2018  15:22

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 grudnia 2018  15:13

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 grudnia 2018  15:17

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 grudnia 2018  15:04

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 grudnia 2018  15:08

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 grudnia 2018  15:44

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 marca 2019  16:15

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 sierpnia 2019  15:03