Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  5 października 2018  13:05

 • Kategoria zakupowa

  Usługi IT i telekomunikacyjne

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS I Oddział w Poznaniu

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Poznaniu
  ul. Dąbrowskiego 12, 60-908 Poznań

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  290000/271/9/2018-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  50323000-5: naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych,
  50323200-7: naprawa komputerowych urządzeń peryferyjnych,
  50323100-6: konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Poznaniu
  ul. Dąbrowskiego 12, 60-908 Poznań
  III piętro, pokój 352

 • Termin składania ofert

  12 listopada 2018  12:00

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 października 2018  14:30

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 października 2018  14:30

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 listopada 2018  11:05

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 grudnia 2018  13:30

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  01 lutego 2019  10:30